Stanovy SDH Habry

STANOVY DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU

V MĚSTĚ HABRY

Z 22. Července 1879 – dokument:

 • 1.     Aby při vzniklých požárech v hašení a chránění se zachoval, utvořil se v Habrech dobrovolný hasičský sbor, jejížto                 údové berou na sebe povinnost v pádu ohně život a majetek obyvatelů všemožným způsobem hájit a chránit, podkládají                se však ve svých výkonech všeobecnému řádu hasičskému.
 • 2.      Všeobecnými poradami celého sboru vůbec a jednotlivých odborů zvlášť, jakož i přiměřeným cvičením postaráno bude,             aby žádoucího účele tím snáze se dosáhlo.
  • 3.      Celý hasičský sbor sestává ze členů:
   a) čestných
   b)      přispívajících, kteří platí příspěvek nejméně 1 zl. Ročně
   c)      z dobrovolníků, kteří službu svou bezplatně konati budou
 • 4.      Sbor hasičský tvoří v sobě uzavřený celek pod svým velitelem neb náměstkem jeho, jemuž v pádu požáru však bez             újmy zákonné činnosti měšťanští podrobné velení nad veškerým mužstvem sboru, nad stříkačkami a všelijakým náčiním             hasičským přináleží.Pokud velitel po případě náměstek jeho na místo požáru se nedostaví, zaujme jeho místo vzhledem             k mužstvu vrchní lezec.
 • 5.      Povinnost postarati se, aby veškeré náčiní hasičské v dostatečném počtu a v dobrém pořádku se udrželo, béře se             zastupitelstvem obce sbor hasičský na sebe.
 • 6.      Údem spolku dobrovolných hasičů státi se může každý, kdo 18 let již překročil, v Habrech bydlí, osobně bez úhony a             tělesně k vykonání služebních prací schopen jest.Osoby soběprávnost nemající mohou jen se svolením svých poručníků             do sboru vstoupiti.
 • 7.      Kdo údem dobrovolným spolku státi se chce, správní radě spolkové se hlásí a pak-li tato přijmouti by jej nechtěla,             důvody toho uváděti povinná není.Přijmutý úd vřadí se ihned na přání jím projevené dle své tělesné schopnosti stávající             potřeby do jednoho ze čtyř odborů hasičských a rukou daním se k poslušnosti zavazuje, že dle stávajících stanov jednati             bude a vše vynaloží, aby sbor hasičský žádoucího účelu dosáhl.
 • 8.      Ze sboru vystoupiti dobrovolníkům jest v každý čas svobodno, musí však dříve vystoupené své buď písemně, nebo             ústně správní radě oznámiti, aby se nastalá mezera včas novým údem vyplniti mohla.
 • 9.      Úda některého vyloučiti správní rada má:
  a) když, byl třikráte napomenut, povinnostem vzhledem k spolku nedosáhl
  b) kdyby pro zřejmou nepoctivost neb nectné jednání dle všeobecného zákona trestán byl
  c)      kdyby jeho život mnoho pohoršivým se stal

Vystoupivšího nebo propuštěného úda opět přijmouti může jiná valná hromada.

 • 10.    Celý hasičský sbor rozpadá se na čtyři odbory:
 • odbor pro hájení jmění a lidí
 • odbor k hákům a žebříčkům hasičský
 • pro obsluhu stříkaček a přivádění vody
 • odbor pro hlídání zachráněného jmění
 • 11.    První odbor zůstává nejméně ze šesti mužů, údové jeho jmenují se lezci a z nich vyvolený vůdce a velitel, nadlezec.Úkol jejich jest, postarati se, aby především lidé v nebezpečí života snad se nacházející zachráněni byli a jejich majetek dle možnosti uhájen.Mimo to patří jim odkrýváním střech dalšímu vmáhání se ohně bránit.
 • 12.    Druhý odbor, nejméně šest mužů, jest podřízen zvolenému staršímu a má při vypuklém požáru povinnost háky, žebříky, malé stříkačky, vodní koše z dotyčných míst, kde se uschovávají, k místům k místu požáru dopraviti a jejich vhodně upotřebiti.
 • 13.    Třetí odbor má na starosti stříkačky a nepřetržené k nim dodávání vody.Sestává nejméně ze dvanácti mužů, vždy jeden jest starším stříkačky a nad ním dozor má, druhý v pádu potřeby jeho zástupcem, třetí vede hadice.Povinností tohoto odboru jest, aby mužstvo téhož odboru stříkačku v pádu požáru na místo téhož dopravila a zde obsluhovala, s vnitřním ustrojením a sestavením stříkačky, jakož i s důkladným jí opotřebením se obeznámiti, k čemuž se jím příležitost při častějších zkouškách se stříkačkami naskytne.
 • 14.    Odboru čtvrtému, jenž nejméně ze čtyř mužů sestává, přináleží, jakmile velitel vyhlídl bezpečného místa, kde by se před ohněm zachráněné věci uložiti mohly, zachráněný majetek jak před odcizením, tak před jakoukoliv jinou škodou opatrovati a za tou příčinou nikoho k věcem zachráněným nepřipouštěti.
 • 15.    Záležitosti sboru obstarává správní rada, sestávající z velitele, jeho náměstek, čtyř od údů zvolených důvěrníků a pokladníka.Pokladník vede všechny písemné práce sboru.Má veškerá uzavření správní rady spolu podepsat, příjem a vydání sboru obstarati a patřičně zúčtovati, on má však jen taková vydání zapraviti, která velitelem k placení poukázána jsou, při valné hromadě má účet předkládati.Dle 40. zákona z 25.5.1876 č. 45 spolu účty obecnímu výboru předložiti.
 • 16.    Správní rada zastává svůj úřad bezplatně, shromažďuje se, velitelem svolána jsouc, kdykoliv toho potřebí jest a uzavírá nadpoloviční většina hlasů.By se platně uzavírati mohlo, jest potřeba, aby nejméně pět údů správní rady přítomno bylo. Usnesení správní rady zanáší se do knihy poradní a musí podepsána býti od velitele a dvou správní radou k tomu jmenovaných členů z jejich středu.
 • 17.    Volba velitele, jeho náměstka, čtyř důvěrníků a pokladníka děje se celého sboru.Každý úd správní rady musí plnoletost míti.Lezci volí si ze svého středu nadlezce a taktéž všechny ostatní odbory své starší a jejich náměstky.Velitel ustanovuje pro stříkačku schopného muže k vedení hadice či roury a pro případ, že by nadlezec k požáru  se nedostavil, zvolí na místo něho některého z lezců.Po uplynutí jednoho roku se veškeré ty volby nanovo dějí, mohou ale titíž údové opět voleni býti.
 • 18.    Aby při valné schůzi čili hromadě sboru platně se uzavírati mohlo, potřeba jest, aby nejméně polovička údů schůzi přítomna byla, nadpoloviční pak většina hlasů uzavřením spolkovým platnost dává.Usnesení valné hromady, která zapisuje do zvláštního zápisníku, podepisují se od velitele čtyř  hromadou k tomu určených údů ze středu sboru.
 • 19.    Pouze činní členové sboru mají právo volební.
 • 20.    Valné hromady každého roku pravidelně budou dvě odbývány, a sice v první polovici ledna a června.Mimořádná valná schůze uspořádána býti může, usnese-li se na tom správní rada aneb žádá-li o ni nejméně osm členů sboru.
 • 21.    Valné schůzi přísluší:
 • a) volba velitele, jeho náměstka, pokladníka a 4 důvěrníků,
 • b) změna stanov
 • c) celoroční zpráva a kladení účtů.
 • 22.    Údové sboru jsou povinni stanovy, jakož o řád hasičský a veškerá ustanovení, která se vnitřního zařízení sboru hasičského týkají, přísně zachovávati, uzavřením většiny se podrobiti a k zvoleným představeným, jakož i měšťanostovi a obecnímu výboru jak slušnost i dobrý pořádek žádají, se chovati.Při požáru, jenž by v městě vypukl, mají se bez rozdílu všichni údové, leč by pro blízkost ohně sami v nebezpečí se nacházeli, bez prodlení se dostaviti.
 • 23.    Vedení veškerých záležitostí sboru, všech schůzí čili hromad, též i uskutečnění všeho, co se uzavřelo, přináleží veliteli. Povinnost jeho jest postarati se též, aby údové sboru k schůzkám obesláni byli a pečovali, aby stanovy a veškerá nařízení sboru náležitě a patřičně zachovávali a vykonávali. Sbor jest vzhledem k třetím osobám a k úřadům současným velitelem zastoupen. Sepsání a vyhlášení od spolku vydána, neobsahují-li do sebe závazky spolku naproti třetím osobám,  podepisuje velitel, listiny vížící spolek proti třetím osobám podepsány musí býti velitelem a dvěma členy správní rady.
 • 24.    Veliteli přináleží:
 • jednotlivé sbory k poradám svolati,
 • při požárech a cvičeních vrchní velení převzíti,
 • objevující se poklesy a opomenutí aneb zanedbání kárat a o brzké jich odstranění pečovati,
 • dohlídku nad stavem hasičského náčiní míti,
 • vady na hasičském náčiní a nářadí se naskytlé v známosti městské rady uvést,l aby jim opomoženo bylo,
 • 25.    Pakli by mezi údy v záležitostech rozepře vznikly,  rozsudí je buď velitel, nebo žádají-li sporné strany, děje  se narovnání při nejbližší valné hromadě a zvolí se k tomu účelu smírčí soud, sestávající z velitele a dvou důvěrníků, z každé strany po jednom k tomu zvolených, jehožto výroku se podrobí.
 • 26.    Rozejde-li se spolek hasičský, což může se státi ve valné hromadě, když k tomu tři čtvrtiny veškerých údů spolku svoje svolení dávají, případně čisté jmění obci Habru, musí se obrátiti na rozmnožení a zakoupení městského hasičského nářadí.
 • 27.    Jemu obzvláště přísluší právo ku každé schůzi neb hromadě svého komisara poslati a v celé jednání spolku nahlédnouti, ku které-muž cíli sbor každou valnou hromadu oznámí.

        V Habrech dne 12. června 1879                                         Zapsal Karel Muška

Předstojící stanovy se na základě zákona od 25. května 1876 čís.48 od obecního výboru v celém smyslu schvalují s vyzváním obecní rady, aby tyto dle předpisu spolkového zákona vysoce slavnému c.k.. místo držitelství pro Čechy k vysokému stvrzení předložila.

Podpisy: 

 1. Reiter – purkmistr, Klacna – radní, C. Stanna – radní, A. Chleborád – radní, Tomáš Blahut – úd výboru,      Benedikt Urban, František Zelinka, František Vašák, František Eliáš, Julius Ninger, Jan Kluh, Ludvík Janoušek, Václav Holík, Jan Pořezaný, Průška

t 5